Schooltijden en vakanties

Schooltijden

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 uur-14.30 uur. Op woensdag van 8.30 uur tot 12. 00 uur. 
 

Vakantieregeling 2018-2019

Pijnacker-Nootdorp

 

eerste dag

laatste dag

Herfstvakantie

ma

22-10-2018

vr

26-10-2018

Kerstvakantie

ma

24-12-2018

vr

04-01-2019

Voorjaarsvakantie

ma

25-02-2019

vr

01-03-2019

Goede Vrijdag + Tweede Paasdag

vr

19-04-2019

ma

22-04-2019

Meivakantie

ma

22-04-2019

vr

03-05-2019

Hemelvaartsvakantie

do

30-05-2019

vr

31-05-2019

Pinkstervakantie

ma

10-06-2019

ma

10-06-2019

Zomervakantie

ma

22-07-2019

vr

30-08-2019

 
 
Verlof buiten schoolvakanties

Schoolkinderen hebben verlof tijdens de vastgestelde schoolvakanties en vakantiedagen. Alleen in bijzondere gevallen mag de schoolleider een kind buiten vakanties vrij geven. Bijzondere gevallen zijn bijvoorbeeld: belangrijke familieverplichtingen, verplichtingen die verband houden met uw geloofs-of levensovertuiging of andere belangrijke omstandigheden.Toestemming voor extra vakantieverlof kan maximaal één keer per schooljaar verleend worden, voor ten hoogste 10 aaneengesloten schooldagen, als ouders of verzorgers vanwege de aard van hun werkzaamheden in geen enkele schoolvakantie gedurende het schooljaar op vakantie kunnen gaan. Tijdens de eerste twee lesweken van het schooljaar mag een kind in ieder geval niet met extra verlof.
Voor de volledige regelgeving kunt u terecht op de website van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Op genoemde pagina is tevens de folder "Verlof buiten de schoolvakanties en de leerplicht" te lezen.

Verlof moet schriftelijk worden aangevraagd met een speciaal formulier dat de school daarvoor heeft. Dit kunt u afhalen bij de administratie of downloaden via downloads. De schoolleider neemt vervolgens het besluit; de leerplichtambtenaar kan eventueel geraadpleegd worden. Betreft het verlof meer dan 10 dagen, dan besluit niet de schoolleider maar de leerplichtambtenaar. 

  • De aanvraag voor vakantie onder schooltijd moet 6 weken van te voren zijn ingediend bij de schooladministratie/directie. Hierbij vragen we u uw eigen argumentatie én een door uw werkgever ondertekende werkgeversverklaring in te leveren
  • Voor aanvragen m.b.t. een jubileum of huwelijksvoltrekking dient een kopie van de uitnodiging te worden bijgevoegd.
  • Voor verplichtingen voortvloeiend uit geloofs- of levensovertuigingen wordt 1 dag verlof verleend. Ook hiervoor moet een verlofformulier worden ingevuld.
  • Er kunnen natuurlijk gebeurtenissen plaatsvinden die niet van te voren konden worden voorzien. Voor bijvoorbeeld crematies of begrafenissen krijgt u uiteraard verlof. Wel wordt u verzocht om ook daarvoor, evt. achteraf, een formulier in te leveren bij de administratie.

Na behandeling van uw aanvraag krijgt u via de schooladministratie een email toegestuurd of de aanvraag is goedgekeurd. Tevens ontvangt u van de leerkracht van uw kind een kopie van het ondertekende formulier.
Ongeoorloofd verzuim
Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de schoolleider of de leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De schoolleider is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt.
Vragen?
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan contact op met tot de schoolleider van de school of met de leerplichtambtenaar van uw woongemeente

 
 

© 2014 obs De Bonte Tol | Gantellaan 5 | 2642 JK Pijnacker

directie mw. F. Hogervorst | tel hoofdgebouw 015-3699256 | tel bijgebouw 015-3699410 | info@debontetol.nl | Inloggen