Respect

We willen dat kinderen bewust en verantwoordelijk omgaan met zichzelf en met anderen. Op school spreken we vaak over sociaal-emotionele vaardigheden. Naast vaardigheden gaat het ook om houding, kennis en reflectie (sociale competentie). Sociale competentie betekent bewust en verantwoordelijk omgaan met jezelf, met anderen en met je omgeving. Sociale competentie is iets waaraan je je hele leven blijft werken. Je bent er nooit mee klaar en er zullen altijd verbeterpunten blijven.

Sinds het schooljaar 2008-2009 zijn er door het ministerie nieuwe kerndoelen geformuleerd. In het onderdeel oriëntatie op jezelf en de wereld staan de doelen die betrekking hebben op sociale competentie. De Bonte Tol heeft een methode gevonden die hierbij ondersteuning biedt, namelijk TA4kids.

Sociale competentie bestaat uit 4 aspecten: houding, vaardigheden, kennis en reflectie.
De waarden en normen in onze samenleving bepalen wat passend gedrag is. Het kind moet dus die waarden en normen leren kennen, maar hij moet ook weten hoe hij zich "hoort" te gedragen in een bepaalde situatie. Een kind leert omgaan met de gevoelens van andere kinderen en leert zich verplaatsen in de situatie van een ander.

Met behulp van de methode “Kinderen en hun sociale talenten” hopen we dat de kinderen gaan toepassen wat ze leerden in de lessen. In de methode zit een leerlijn voor de groepen 1 t/m 8. Voorbeelden van thema's zijn: zelfvertrouwen en weerbaarheid, gevoelens van zichzelf en van anderen, conflicten oplossen, waarden en normen, enz.
In de kleutergroepen leren de kinderen bijvoorbeeld hoe ze een ander kind een compliment kunnen geven over een mooie knutsel. In de middenbouw leren ze een compliment te geven aan iemand die iets goed kan. In de bovenbouw kan een kind een compliment geven over hoe iemand is.
De les begint met een probleemstelling, deze wordt verteld of uitgespeeld. Vervolgens gaan de kinderen oplossingen bedenken en uitproberen door bijvoorbeeld een rollenspel. Tijdens de afsluiting van de les wordt de klas aangemoedigd de geleerde vaardigheden ook tijdens andere situaties (thuis of op school) te gebruiken. In de volgende weken wordt regelmatig teruggekeken op deze les.

We hopen alle kinderen positief te ondersteunen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling.

Duimen- en vragenkwartier

Naast de methode “Kinderen en hun sociale talenten” besteden we in de groepen ook aandacht aan het geven van complimenten en het gezamenlijk oplossen van conflicten. We doen dit tijdens het duimen- en vragenkwartier. Deze vindt in de groepen 1/2 één keer per week en in de groepen 3 t/m 8 twee keer per week plaats.
Gedurende de week zetten de kinderen (als hier aanleiding toe is) hun naam onder de duim of het vraagteken op het bordje in de klas. Tijdens het duimen- en vragenkwartier mogen de kinderen elkaar een compliment maken of een vraag stellen. Een vraag kan bijvoorbeeld zijn: “Waarom gaf jij mij een duw tijdens het buiten spelen?”. Hierover wordt met de betrokkene gesproken en vervolgens wordt er met de hele klas gezocht naar mogelijke oplossingen. Tevens worden er, indien nodig, nieuwe afspraken met elkaar gemaakt. Het duimen- en vragenkwartier wordt altijd positief (met een duim) afgesloten.