Onze missie en visie

Onze missie en visie

Missie

In onze missie beschrijven wij waar we voor staan en wie we zijn. Onze missie bestaat uit een motto, die alles omvat wat wij willen zijn. 

Het motto van obs De Bonte Tol: 

Jij bent welkom op onze school, hier mag je zijn wie je bent

Bonte Tol-109.jpg

Openbare basisschool De Bonte Tol is een school waar iedereen welkom is, ongeacht geloof, politieke gezindheid, afkomst, gender of seksuele geaardheid. We staan open voor elkaars verhaal en hebben respect voor elkaars mening. Oprechte interesse in verschillende meningen en overeenkomsten leidt tot onderling begrip, tot verrijking voor iedereen en tot leren van elkaar. 

Visie op onderwijs en leren

Ons motto is gebaseerd op onze visie op onderwijs en burgerschap. Deze beschrijft welke school we willen zijn en wat we onze leerlingen willen meegeven over de wereld om hen heen. 

Onze visie komt voort uit drie kernwaarden: 

Zelfstandigheid: Ik kan het zelf 

Autonomie (zelfstandig zijn, eigenaarschap voelen) is een basisbehoefte die leidt tot hogere motivatie en versterking van het leerproces. Op De Bonte Tol vinden we het belangrijk dat kinderen zich ontwikkelen tot zelfstandige wereldburgers, die zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen werk, gedrag en omgeving. We geven de leerlingen in toenemende mate eigenaarschap. Door dagelijks zelfstandig aan een weektaak te werken, leren we de leerlingen plannen, prioriteiten stellen, controleren en evalueren. De leerlingen krijgen op deze manier de kans hun leerproces te sturen en zo zelf eigenaar te zijn van hun ontwikkeling. 

Samenwerken: Samen leren we meer 

Op onze school zorgen we ervoor dat de leerlingen veel met elkaar overleggen, aan elkaar uitleggen, elkaar informatie geven, samen op zoek gaan naar oplossingen en samen aan opdrachten werken. Alle leerlingen hebben een maatje uit een andere groep, waarmee ze geregeld activiteiten ondernemen. Dit schept een band tussen de leerlingen van onze school. Ze leren begrip tonen voor een ander, waarbij het oudste kind verantwoordelijkheid neemt en het jongste kind veiligheid voelt. De samenwerking met en betrokkenheid van ouders vinden we erg belangrijk. We betrekken ouders actief bij het leerproces van hun kinderen en gaan hierover regelmatig met hen in gesprek. Ook binnen het team wordt er actief samengewerkt. De verschillende talenten worden ingezet om te leren van en met elkaar. Zo vormen wij samen een professionele leergemeenschap waarin elke collega zich steeds verder kan ontwikkelen. 

Hoge verwachtingen en vertrouwen: We zien jou 

Het doel van ons onderwijs is dat al onze leerlingen leren. Met leren bedoelen wij de sociale, emotionele, motorische en cognitieve ontwikkeling. Wij hebben hierbij hoge verwachtingen en veel vertrouwen in hen. We zien de mogelijkheden van al onze leerlingen en moedigen hen aan tot meer en beter leren, ongeacht hun situatie. Onze didactiek is effectief, activerend en gebaseerd op de laatste inzichten over instructie en onderwijs. De leerkrachten analyseren resultaten en vergelijken deze met de verwachte ontwikkeling van de leerlingen. Wanneer ze bijzonderheden signaleren, zoeken we, met hulp van ouders en specialisten, naar mogelijke verklaringen. Vervolgens bepalen we wat nodig is om op achterstanden of voorsprongen in de ontwikkeling van leerlingen in te spelen en handelen hiernaar.